Projekt indywidualny domu nowoczesnego w lesie w Rzeszowie z pięknym podcieniem i drewnem na elewacji oraz dachem dwuspadowym. Zobacz projekt

Sposoby odprowadzania wody opadowej z dachów oraz terenów utwardzonych w domach jednorodzinnych

odprowadzenie wody deszczowej z domu a prawo budowlane

 Jednym z licznych obowiązków właściciela nieruchomości jest konieczność odprowadzenia wody deszczowej.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie działka budowlana, na której sytuowane są budynki , powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, która zwykle powstaje poza miastem lub na jego peryferiach, najczęściej takiej możliwość nie ma.

 

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne, właściciel działki nie może zmieniać stanu wód gruntowych ani kierunku odprowadzania tak zwanej deszczówki na sąsiednie działki. W konsekwencji wymusza to na inwestorze zastosowania odpowiednich rozwiązań, które uniemożliwią rozprzestrzenianie się wody opadowej w sposób niekontrolowany.

 

Należy jednocześnie pamiętać, że odpowiednie odprowadzenie wód opadowych nie jest wyłącznie wymogiem prawnym, lecz jest także w najlepszym interesie inwestora. Intensywne opady deszczu mogą spowodować, że woda nie wsiąknie w teren, a wokół naszego domu będziemy mieli błoto, lub co gorsza stojącą wodę. W przypadku nieszczelności hydroizolacji na naszym budynku może dochodzić do zawilgotnienia ścian, a w skrajnych wypadkach nawet do podmycia fundamentów.

 

Jak wobec tego prawidłowo i bezpiecznie odprowadzić tak zwaną deszczówkę, gdy nie mamy możliwości podłączenia się do sieci? Do wyboru mamy kilka możliwości.

 

drenaż rozsączający –system perforowanych przewodów zakopanych na głębokości ok. 50 cm, obsypanych żwirem i zabezpieczony geowłókniną. Należy pamiętać aby perforowane rury znajdowały się w możliwie jak najdalej od strefy fundamentowej i równocześnie, o ile to możliwe, by były rozsączane równomiernie po terenie działki.

studnie chłonne – funkcjonują jako gotowe zbiorniki z tworzyw sztucznych z perforacjami lub można je wykonać z kręgów betonowych o średnicy 1 metra, które wkopuje się w ziemię. Jest to rozwiązanie, które sprawdzi się przede wszystkim na niewielkich działkach. Należy jednak pamiętać, że studnie możemy wykonać jedynie w przypadku gdy na jej dnie znajdować się będzie warstwa gleby przepuszczalnej. W przypadku studni wykonanej z kręgów betonowych, dno studni należy pokryć warstwą piasku (około 10cm) osłoniętą płytą zabezpieczającą przed rozpłukaniem. Dno zbiornika powinno znajdować się co najmniej 1,5m powyżej poziomu wody gruntowej, więc wykonanie studni chłonnej powinno być poprzedzone badaniami gruntu przez uprawnionego geologa.

skrzynki rozsączające – w tym rozwiązaniu woda rozsączana jest w sposób powolny, ale w sposób równomierny poprzez perforacje w ścianach skrzynek podziemnych. Tu również, jak w przypadku studni chłonnej, musimy zwrócić uwagę na przepuszczalność gruntu oraz na poziom wód gruntowych.

otwarty zbiornik retencyjny – może być wykonany np w formie oczka wodnego, które stanowić będzie równocześnie ciekawy akcent kompozycji ogrodu. Rozwiązanie to jest jednak mało popularne z uwagi na stosunkowo duże koszty w porównaniu z innymi metodami radzenia sobie z wodą opadową.

podziemny zbiornik retencyjny – szczelny zbiornik z tworzywa sztucznego. Na rynku dostępne są modele o różnej pojemności i o różnym kształcie, co może mieć kluczowe znaczenie w przypadku działek o małych powierzchniach. Warto uzupełnić zbiornik o system rozsączający, który będzie działał na zasadzie przelewu awaryjnego – przy nadmiarze wody w zbiorniku woda przedostanie się do drenażu. Niezaprzeczalną zaletą takich zbiorników jest możliwość wykorzystania darmowej wody do podlewania ogródka, mycia samochodu lub do innych prac porządkowych wokół domu. Wodę ze zbiorników można również wykorzystać w tak zwanej instalacji „wody szarej”, która może posłużyć np. do spłukiwania misek ustępowych. Należy jednak pamiętać, że wyżej wymieniona instalacja nie może być w żadnym wypadku połączona z instalacją wody czystej pozyskanej z sieci lub z indywidualnego ujęcia wody.

 

Często popełnianym błędem jest łączenie kanalizacji deszczowej z drenażem opaskowym (tzw. drenażem fundamentowym). Błędne jest również przekonanie, że drenaż opaskowy rozwiąże nam wszystkie problemy związane z gospodarką wodną na działce.

 

Warto wobec tego, już na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, zastanowić się w jaki sposób będziemy pozbywać się nadmiaru tak zwanej deszczówki oraz zdecydować się na rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się na naszej działce.

tekst: mgr inż. arch. Jakub Ludjan

zdjęcie : internet